Juridische informatie

Across and Beyond Endurance AG ("ABE") maakt zich zorgen over de rechten van personen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en heeft in het belang van transparantie met haar klanten een beleid opgesteld dat betrekking heeft op al dergelijke verwerkingen, de doeleinden waarvoor deze worden uitgevoerd en de beschikbare actiemiddelen voor personen om hen in staat te stellen hun rechten zo volledig mogelijk uit te oefenen.

Raadpleeg voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens de volgende website: https://www.cnil.fr/

Door verder te surfen op deze site aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.
De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige versie waarop een beroep kan worden gedaan gedurende de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke informatie

 

1.1 Site (hierna "de Site") :

Race over de hele serie - https://raceacrossseries.com/

1.2 Uitgever (hierna "de Uitgever") :

Across and Beyond Endurance AG SA met een kapitaal van CHF 250.000,00
met maatschappelijke zetel te: c/o MICA Ventures AG Sihleggstrasse 5 8832 Wollerau, Zwitserland
vertegenwoordigd door Arnaud Manzanini, in zijn hoedanigheid van CEO
geregistreerd bij het RCS van CH-130.3.029.927-7
e-mailadres: contact(@)race-across.com

1.3 Host (hierna te noemen de "Host") :

Race Across Series wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann - BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1.

Artikel 2 - Toegang tot de site

De toegang tot en het gebruik van de site zijn strikt persoonlijk. U verbindt zich ertoe deze site of de informatie of gegevens die hij bevat niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enige vorm van commerciële werving, met name voor het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 - Site-inhoud

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Ze zijn volledig en integraal eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden. Het feit dat de uitgever geen gerechtelijke stappen onderneemt zodra hij op de hoogte is van dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij instemt met dit gebruik en afziet van vervolging.

Artikel 4 - Locatiebeheer

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:
- de toegang tot de site of een deel ervan opschorten, onderbreken of beperken, of de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan beperken tot een bepaalde categorie internetgebruikers;
- alle informatie verwijderen die de werking van de site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten;
- de site opschorten om deze bij te werken.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen, defecten, problemen of onderbrekingen van de werking die de toegang tot de site of een van zijn functies verhinderen.
De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site valt volledig onder uw verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een gerechtelijke procedure tegen u:
- als gevolg van uw gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet;
- als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of uw gebruik van de site en u ziet af van elke vordering dienaangaande tegen de uitgever.
Indien de uitgever het onderwerp wordt van een minnelijke of gerechtelijke procedure als gevolg van uw gebruik van de site, kan hij een vordering tegen u instellen ter verkrijging van vergoeding van alle schade, bedragen, boetes en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 - Hyperlinks

Het is de gebruiker ten strengste verboden hyperlinks aan te maken naar de site of een deel ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het staat de uitgever vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hij zijn beslissing op enigerlei wijze hoeft te rechtvaardigen. Als de uitgever toestemming geeft, is deze in alle gevallen tijdelijk en kan deze op elk moment worden ingetrokken, zonder dat de uitgever zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen.
Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen enkel recht op de inhoud van dergelijke links.

Artikel 7 - Verzameling en bescherming van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Across and Beyond Endurance AG.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de uitgever om de relatie met u te beheren en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt:
- voor- en achternaam
- adres
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- en alle andere gegevens met betrekking tot het aanmaken van een deelnemersaccount (postadres, nationaliteit, etc.)
- financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten aangeboden op het Platform, registreert het Platform financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker.

Artikel 8 - Recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van uw gegevens

Volgens de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

  • het recht op toegang: gebruikers kunnen hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
  • het recht op rectificatie: als de persoonsgegevens in het bezit van het Platform onnauwkeurig zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken;
  • het recht op verwijdering van gegevens: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen in de RGPD ;
  • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen het Platform verzoeken om de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt aan hen terug te geven, zodat zij deze kunnen overdragen aan een nieuw Platform.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
c/o MICA Ventures AG Sihleggstrasse 5 8832 Wollerau, Zwitserland

Of per e-mail: contact(@)race-across.com

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt een antwoord gestuurd. Deze periode van een maand kan met twee maanden worden verlengd als de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben personen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr.

We raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij geheel tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen.

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de diensten van het Platform te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek worden de gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden

- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
- beheer van de werking en optimalisatie van het Platform;
- verlenen van gebruikersondersteuning;
- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
- personalisatie van diensten door het weergeven van advertenties op basis van de browsergeschiedenis en -voorkeuren van de gebruiker;
- preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
- beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
- verzending van commerciële en reclame-informatie, in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker;
- organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten.

Artikel 10 - Gegevensbewaringsbeleid

Het Platform bewaart je gegevens zo lang als nodig is om haar diensten of ondersteuning aan jou te leveren.
Voor zover redelijkerwijs nodig of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen we ook sommige van uw gegevens bewaren voor zover nodig, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of we ze niet langer nodig hebben om onze diensten aan u te leveren.

Artikel 11 - Persoonsgegevens delen met derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven, uitsluitend in de Europese Unie, in de volgende gevallen:
- wanneer de gebruiker gebruik maakt van betalingsdiensten, voor de uitvoering van deze diensten staat het Platform in contact met derde bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft afgesloten;
- wanneer de gebruiker, in de vrije commentaargebieden van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek;
- wanneer de gebruiker een website van een derde partij toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens;
- wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, advertentie- en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorgeven om vorderingen tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Als u dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, klik dan op de volgende link: contact(@)race-across.com.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt door de partners van de uitgever voor commerciële prospectie. Als u dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, klik dan op de volgende link: contact(@)race-across. com.com.
Als u bij het raadplegen van de site persoonlijke gegevens raadpleegt, moet u zich onthouden van elke inzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.
De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode die voldoet aan de huidige wetgeving.

Artikel 13 - Cookies

Wat is een "cookie"?
Een "cookie" is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en bijvoorbeeld wordt gelezen wanneer een website wordt geraadpleegd, een e-mail wordt gelezen, software of een mobiele toepassing wordt geïnstalleerd of gebruikt, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer op deze site te volgen, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

In voorkomend geval kunnen cookies van de uitgever van de site en/of derde bedrijven met uw toestemming op uw terminal worden geplaatst. In dat geval verschijnt er de eerste keer dat u deze site bezoekt een banner met uitleg over het gebruik van cookies. Voordat u verder surft, moet de klant en/of potentiële klant het gebruik van cookies accepteren of weigeren. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker kan cookies op elk moment deactiveren.

De volgende cookies worden op deze site gebruikt:
Google cookies:
- Google analytics: gebruikt om het publiek op de site te meten;
- Google tag manager: maakt het gemakkelijker om tags op pagina's te implementeren en Google tags te beheren;
- Google Adsense: Het advertentienetwerk van Google dat websites of YouTube-video's gebruikt als medium voor zijn advertenties;
- Google Dynamic Remarketing: maakt dynamische advertenties mogelijk op basis van eerdere zoekopdrachten;
- Google Adwords Conversion: hulpmiddel voor het bijhouden van adwords-reclamecampagnes;
- DoubleClick: de advertentiecookies van Google voor het weergeven van banners.

Facebook-cookies:
- Facebook connect: hiermee kunt u zich aanmelden met uw Facebook-account;
- Facebook social plugins: hiermee kunt u inhoud liken, delen en becommentariëren met een Facebook-account;
- Facebook Custom Audience: hiermee kunt u communiceren met uw Facebook-publiek.

Njuko cookies:
- Sessiecookies die worden gebruikt om deelnemersaccounts aan te maken en te beheren.

Deze cookies hebben een levensduur van zesendertig (36) maanden.

Artikel 14 - Foto's en afbeeldingen van producten

De foto's van producten bij hun beschrijving zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

De huidige gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Zwitserse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toewijzing van jurisdictie voortvloeiend uit een bepaalde wettelijke of reglementaire tekst.

Artikel 16 - Contact opnemen

Voor vragen of informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact(@)race-across.com.

Het avontuur begint hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen van de ultra-fietsevenementen van dit jaar!

Onze partners

Volg al het nieuws

Race door de serie

Ga mee op avontuur
#raceacrosseries