Overeenkomst en afstand
van aansprakelijkheid

OVEREENKOMST EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN ACROSS AND BEYOND ENDURANCE (bekend als "ABE")

"Overeenkomst en verklaring van afstand

LEES DE VOLGENDE OVEREENKOMST EN VERKLARING VAN AFSTAND ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE VAN INVLOED ZIJN OP JE TOEKOMSTIGE WETTELIJKE RECHTEN. DOOR U AAN TE MELDEN VOOR HET EVENEMENT, ERKENT U DAT U DE OVEREENKOMST EN AFSTANDSVERKLARING ZORGVULDIG HEBT GELEZEN EN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN ZONDER BEPERKINGEN ACCEPTEERT.

Hoewel je het document in zijn geheel moet lezen, worden enkele van de belangrijkste punten van deze Overeenkomst en Verklaring van afstand hier uitgelicht:

  • De activiteit waarvoor je je inschrijft (het "Evenement") is fysiek uitdagend en brengt een risico met zich mee op ongemak, ziekte, letsel en zelfs overlijden. Je moet er zeker van zijn dat je over de fysieke capaciteit beschikt om deel te nemen aan het evenement zonder gevaar voor je gezondheid of leven. Wij voeren geen gezondheidscontroles of fysieke fitheidscontroles uit op deelnemers.
  • Hoewel we er alles aan doen om het evenement zo veilig mogelijk te maken, kunnen we niet alle risico's en gevaren voor deelnemers en toeschouwers uitsluiten, dus je neemt deel of woont het evenement bij op eigen risico.

Als je je namens een minderjarige hebt geregistreerd of een minderjarige hebt vergezeld om het Evenement als toeschouwer bij te wonen, accepteer je de inhoud van deze Overeenkomst en Verklaring van afstand ook namens de minderjarige.

Met betrekking tot de toestemming om deel te nemen en/of als toeschouwer deel te nemen aan het Evenement, namens uzelf en namens elke persoonlijke vertegenwoordiger, begunstigde, erfgenaam, executeur, opvolger, nabestaanden en persoon voor wiens levensonderhoud u steun biedt (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving), begrijpt u het volgende:

1. Machtiging tot inschrijving en/of optreden als agent. U verklaart en garandeert Across and Beyond Endurance AG ("ABE") dat u volledig wettelijk bevoegd en bekwaam bent om de registratie voor het Evenement te voltooien, met inbegrip van deze Overeenkomst en afstandsverklaring, namens uzelf en/of, indien van toepassing, namens een partij voor wie u de registratie voltooit (de "Geregistreerde Partijen"), met inbegrip van volledige bevoegdheid om de creditcard of bankpas te gebruiken waarop het registratiebedrag in rekening wordt gebracht. Voor de toepassing van deze overeenkomst en afstandsverklaring, (a) "ABE" betekent en omvat Across and Beyond Endurance AG, haar partners, licentiehouders en elk van haar dochterondernemingen, filialen of entiteiten die zeggenschap hebben over, onder zeggenschap staan van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staan met "ABE", alleen of in combinatie, en al haar functionarissen, werknemers, aannemers, onderaannemers en agenten, en al hun agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden; en (b) "u" of "uw" betekent en omvat u (als individu) en alle andere geregistreerde partijen voor wie u zich registreert en, krachtens uw aanvaarding van deze Overeenkomst en afstandsverklaring, voor wie u afstand doet van bepaalde rechten.

Als u een minderjarige jonger dan 18 jaar of een persoon met een handicap registreert, verklaart en garandeert u dat u de ouder en/of wettelijke voogd van die partij bent en dat u de wettelijke bevoegdheid en bekwaamheid hebt om deze Overeenkomst en Verklaring van afstand namens die persoon uit te voeren; en door u te registreren voor het Evenement stemt u ermee in dat de voorwaarden van deze Overeenkomst en Verklaring van afstand gelijkelijk van toepassing zijn op alle Geregistreerde partijen. Voor zover wettelijk toegestaan stemt elke persoon die deze Overeenkomst en afstandsverklaring aanvaardt voor zichzelf en/of namens een andere Geregistreerde Partij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, minderjarigen) ermee in "ABE" te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, vorderingen, eisen, rechtszaken, aansprakelijkheid, claim, eis, oorzaak van actie, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten) van welke aard dan ook (waarnaar individueel wordt verwezen als een "Aansprakelijkheid" en collectief als de "Aansprakelijkheden") in het geval dat de Aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van een bevoegde rechtbank die oordeelt dat een Geregistreerde Partij niet is gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en afstandsverklaring. Bovendien, indien ondanks deze Overeenkomst en afstandsverklaring een van de Geregistreerde Partijen een claim indient tegen "ABE", gaat u ermee akkoord "ABE" onmiddellijk op verzoek van "ABE" te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen enige en alle aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit een dergelijke claim.

2. Risicoaanvaarding. Door je in te schrijven voor en deel te nemen aan de Race Across Quebec 2024 (het "Evenement"), georganiseerd door Across and Beyond Endurance (ag), neem je het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid op je voor elk ongeval, ongemak, ziekte of letsel dat zich kan voordoen tijdens je voorbereiding op het Evenement, tijdens het Evenement zelf, op de plaats van het Evenement of tijdens je reis van of naar het Evenement. Je begrijpt dat deelname aan het "Evenement" risico's met zich meebrengt en je dient je niet in te schrijven of deel te nemen als je niet medisch fit of getraind bent. Het is jouw verantwoordelijkheid om te verifiëren en ervoor te zorgen dat je nog steeds medisch en fysiek in staat bent om deel te nemen aan de activiteiten met betrekking tot het "Evenement", en zonder enige beperkingen. U erkent en accepteert dat het "evenement" kan plaatsvinden op openbare wegen en faciliteiten die tijdens het evenement open zijn voor het publiek, op wegen die open zijn voor verkeer, waardoor u wordt blootgesteld aan risico's. Je erkent en accepteert ook dat deelname aan het "evenement" inherente risico's en gevaren met zich mee kan brengen die niet kunnen worden uitgesloten, variërend van klein ongemak tot ernstig letsel, inclusief blijvende invaliditeit en overlijden. Je bent je bewust van alle risico's die gepaard gaan met deelname aan het Evenement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, risico's op letsel of overlijden als gevolg van vallen, obstakels, contact met andere deelnemers of derden, handelen of nalaten van andere deelnemers of derden, weersomstandigheden, verkeers- en wegomstandigheden. Je erkent en aanvaardt dat het Evenement plaatsvindt op wegen die toegankelijk zijn voor verkeer, met strikte inachtneming van de toepasselijke verkeersregels en de verordeningen van de bevoegde autoriteiten.

3. Verklaringen. Je verklaart en garandeert dat je in goede fysieke conditie bent, fit bent om veilig deel te nemen aan de Race Across Québec 2024 en geen medische aandoening hebt die je deelname riskanter zou maken. Je gaat akkoord met medische zorg en vervoer in het geval van letsel, en je begrijpt dat deze overeenkomst van toepassing is op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke zorg of vervoer. Je begrijpt dat medische zorg niet gegarandeerd is en dat je alle kosten voor dergelijke zorg in noodgevallen op je neemt. U stemt ermee in zich te houden aan alle instructies en regels die door de organisatoren worden gepubliceerd en elke beslissing met betrekking tot uw deelname of aanwezigheid op het "evenement" te accepteren. U verklaart en garandeert dat uw fiets en alle andere apparatuur die nodig is voor uw deelname aan het evenement in perfecte staat van werking en veilig is. U erkent dat er van u wordt verwacht dat u zich tijdens het evenement fatsoenlijk gedraagt en alle toepasselijke wetten naleeft. Je accepteert dat de organisatoren je deelname kunnen beëindigen als je gedrag de veiligheid van het "evenement", de deelnemers, het publiek of derden in gevaar brengt, zonder restitutie. Je bent verantwoordelijk voor je persoonlijke eigendommen en erkent dat Across and Beyond Endurance (AG) noch de organisatoren verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal daarvan. U begrijpt dat de organisatoren het evenement kunnen annuleren om klimatologische of veiligheidsredenen, zonder restitutie. (met inbegrip van maar niet beperkt tot hitte, tornado, aardbeving, brand, storm, bliksem en overstroming), ongevallen, oorlogshandelingen of terrorisme, militaire conflicten of rellen, of om enige andere reden die de veiligheid van de deelnemers en/of toeschouwers of de organisatie van het evenement in gevaar kan brengen. In geval van een dergelijke annulering of om welke andere reden dan ook, vindt geen restitutie van uw betaling plaats, tenzij hiervoor toestemming is verleend en betaling heeft plaatsgevonden door de organisator van het Evenement.

4. Vrijstelling en verklaring van afstand van aansprakelijkheid. Hierbij doe je afstand van en ga je ermee akkoord Across and Beyond Endurance (AG), bekend als "ABE", niet aan te klagen, en onthef je "ABE" en alle andere personen (vrijwilligers, partners, het publiek, etc.) verbonden aan de Race Across Québec 2024 (het "Evenement") voor altijd van elke aansprakelijkheid, claim, actie of schade die je aan hen toeschrijft of presenteert, direct of indirect voortvloeiend uit het Evenement.) verbonden aan de Race Across Québec 2024 (het "Evenement") van elke aansprakelijkheid, claim, rechtsvordering of schade die u aan hen toeschrijft of aan hen voorlegt, die direct of indirect het gevolg is van uw registratie en/of deelname aan het evenement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade, aansprakelijkheid, claim of rechtsvordering als gevolg van nalatigheid van voornoemde partijen (met inbegrip van nalatige reddingspogingen), als gevolg van het handelen of niet-handelen van voornoemde partijen, of om welke andere reden dan ook.
" In geen geval zal ABE aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief, zonder beperking, enige schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies (zelfs als ABE is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade). Zonder het voorgaande te beperken, is ABE niet aansprakelijk voor: (a) het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, ABE's diensten; (b) de kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen, of berichten ontvangen, of transacties verricht via of vanuit ABE's diensten; (c) uw deelname aan een programma of promotie gecoördineerd door ABE; (d) enig persoonlijk letsel; (e) onbevoegde toegang tot, of wijziging van, uw transmissies of gegevens; (f) verklaringen of gedrag van derden op de ABE-services; (g) enige andere kwestie met betrekking tot de ABE-services of de producten of diensten van ABE; of (h) uw deelname aan het evenement. U stemt ermee in dat de maximale aansprakelijkheid van ABE jegens u om welke reden dan ook niet hoger zal zijn dan het totale door u aan ABE betaalde bedrag.
Niets in deze overeenkomst of afstandsverklaring kan worden opgevat als beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Across And Beyond Endurance (ABE) of de organisator van het evenement voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid; (b) fraude, frauduleuze verklaringen of beweringen; of (c) enige andere zaak waarvoor het onwettig of onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten. Uw wettelijke rechten als consument worden niet beïnvloed door deze overeenkomst of afstandsverklaring.
5. Schadeloosstelling. Je gaat ermee akkoord Across and Beyond Endurance (ABE) en alle andere personen die verbonden zijn aan het evenement Race Across Quebec 2024 te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit je deelname aan het evenement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit je nalatigheid (met inbegrip van nalatige reddingspogingen), je gebruik van ABE-services, of een schending door jou van de voorwaarden van deze overeenkomst of andere servicevoorwaarden vermeld op https://raceacrossseries.com/legal/ en https://raceacrossseries.com/politique-confidentialite/
6. Afwijzing van garanties. Door deel te nemen aan de Race Across Québec 2024 georganiseerd door Across and Beyond Endurance ("ABE"), erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat uw gebruik van de diensten geleverd door Across and Beyond Endurance op uw eigen risico is. De diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. Across and Beyond Endurance garandeert niet dat de geleverde diensten ononderbroken, veilig of vrij van fouten zijn. Across and Beyond Endurance wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Verder geeft Across and Beyond Endurance geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie die in verband met het evenement wordt verstrekt. Across and Beyond Endurance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies, of voor resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie.

7. Gebruik van beeld. Hierbij verleen je Across and Beyond endurance en de organisator van de Race Across Québec 2024 onherroepelijk het recht om je stem op te nemen, te fotograferen en te filmen tijdens het evenement. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de term "foto" zoals gebruikt in deze tekst stilstaande beelden en video-opnamen omvat. Je verleent Across and Beyond Endurance en de organisator van het evenement ook het recht om je stem, beeld en foto's van jou, opgenomen of genomen in verband met het evenement, te gebruiken in elke vorm en op elk medium, inclusief maar niet beperkt tot, streaming van audio- en/of videobestanden via internet, programma-uitzendingen, kabel-, satelliet- en televisie-uitzendingen en alle andere nog niet bekende media, over de hele wereld voor elk wettig doel, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, zonder enige vergoeding aan u. U doet ook afstand van elk recht om dergelijke opnames en foto's te inspecteren. U begrijpt dat alle opnamen of foto's gemaakt door Across and Beyond Endurance en/of de organisator van het evenement het exclusieve eigendom worden van Across and Beyond Endurance en/of de organisator van het evenement, al naar gelang het geval.

8. Scheidbaarheid. U stemt er verder uitdrukkelijk mee in dat deze overeenkomst en afstandsverklaring zo breed en allesomvattend is als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en als een bepaling van deze overeenkomst of afstandsverklaring om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar wordt bevonden, (a) worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst en afstandsverklaring (inclusief, zonder beperking, alle delen van de bepalingen die niet-afdwingbare elementen bevatten, die zelf niet niet-afdwingbaar zijn) op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast, en (b) de niet-afdwingbare bepaling voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die de intentie en het economische effect van de niet-afdwingbare bepaling het meest benadert, en de Overeenkomst en afstandsverklaring dienovereenkomstig worden gewijzigd.

9. Arbitrageclausule
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het evenement Race Across Québec zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het Hof van Arbitrage voor de Sport in Lausanne, Zwitserland (CH), in overeenstemming met de Code van Sportgerelateerde Arbitrage.
Volgens ons ethisch charter is het ostentatief tonen van politieke en/of religieuze boodschappen of afbeeldingen tijdens het evenement verboden.

10. Voorwaarden en reglementen. Door deel te nemen aan de RACE ACROSS QUÉBEC 2024, georganiseerd door ACROSS AND BEYOND ENDURANCE (AG), erkent en gaat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de evenementregels van Race Across Québec en RACE ACROSS SERIES, beschikbaar op https://raceacrossseries.com/reglement/#. Daarnaast ga je ook volledig en zonder voorbehoud akkoord met de Juridische kennisgeving en het Privacybeleid van Across and Beyond Endurance, beschikbaar op https://raceacrossseries.com/politique-confidentialite/ en https://raceacrossseries.com/mentions-legales/. Door deel te nemen aan dit evenement bevestig je dat je alle voorwaarden en bepalingen in deze documenten hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat.

11. Aanvaarding. Door aan te geven dat u deze Overeenkomst en afstandsverklaring aanvaardt, verklaart u dat u ze hebt gelezen en de voorwaarden ervan volledig begrijpt. U begrijpt dat u en de andere geregistreerde partijen aanzienlijke rechten opgeven, waaronder het recht om een rechtszaak aan te spannen. Je erkent dat je deze overeenkomst en afstandsverklaring vrij en vrijwillig accepteert en dat je acceptatie een volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring van alle aansprakelijkheid vormt voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als de deelnemer minderjarig is of een persoon met een handicap, verklaart u dat u de ouder en/of wettelijke voogd van de deelnemer bent en deze verklaring van afstand en vrijwaring van aansprakelijkheid namens de deelnemer accepteert.

Het avontuur begint hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen van de ultra-fietsevenementen van dit jaar!

Onze partners

Volg al het nieuws

Race door de serie

Ga mee op avontuur
#raceacrosseries