Privacybeleid

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om gebruikers te informeren over de :

 • Hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Dit kunnen onder meer zijn: voor- en achternaam, leeftijd, post- of e-mailadres, locatie of IP-adres;
 • Over hun rechten met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens?
 • Ontvangers van persoonlijke gegevens;
 • Het cookiebeleid van de site.

Dit beleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden, die door gebruikers kunnen worden geraadpleegd op de website: https://raceacrossseries.com/

ARTIKEL 2: BEGINSELEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 zijn persoonsgegevens :

 • Wettig, eerlijk en transparant verwerkt ten opzichte van de betrokkene;
 • Verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (zie artikel 3.1) en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
 • adequaat, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Accuraat zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onnauwkeurig zijn, onverwijld worden gewist of gerectificeerd;
 • Niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging van de verzamelde gegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

De verwerking is alleen rechtmatig als en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT BIJ HET SURFEN OP DE SITE

Artikel 3.1: Verzamelde gegevens

In het kader van onze activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
- Achternaam,
- Voornaam,
- Leeftijd,
- Geslacht,
- Nationaliteit,
- Geboortedatum,
- Postadres,
- Postadres,
- Telefoonnummers,

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Inschrijving voor een van onze sportevenementen
- Inschrijving voor onze nieuwsbrief

Artikel 3.2: Methode voor gegevensverzameling

Wanneer u onze site gebruikt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld:
- Gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's

Andere persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u de volgende handelingen uitvoert op de site:
- Inschrijven voor een van onze sportevenementen

 • Naam,
 • Voornaam,
 • Leeftijd,
 • Geslacht,
 • Nationaliteit,
 • Geboortedatum,
 • Postadres,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummers,

- Abonneer je op onze nieuwsbrief

 • E-mailadres

De gegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking in redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard voor een periode van 36 maanden.
Het bedrijf kan bepaalde persoonlijke gegevens langer dan de bovengenoemde perioden bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Artikel 3.3: Datahosting

De website www.raceacrossseries.com wordt gehost door :
Across and Beyond Endurance AG
c/o MICA Ventures AG
Sihleggstrasse 5 8832 Wollerau
Zwitserland
Contact(at)race-across.com

Artikel 3.4: Doorgifte van gegevens aan derden :

Geanonimiseerde of niet-geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners.

Artikel 3.5 : Cookiesbeleid

Om de beste ervaring te bieden, gebruiken we technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. We vragen hiervoor toestemming bij het eerste bezoek. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen we gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde functies en kenmerken.

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 4.1: De verantwoordelijke voor de verwerking

Persoonlijke gegevens worden verzameld door Across and Beyond Endurance AG, met een aandelenkapitaal van CHF 250.000, geregistreerd onder nummer CH-130.3.029.927-7.
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens kan als volgt worden gecontacteerd:
Per e-mail: contact(at)race-across.com

Artikel 4.2: De functionaris voor gegevensbescherming

Het bedrijf of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is:
Across and Beyond Endurance AG
c/o MICA Ventures AG
Sihleggstrasse 5 8832 Wollerau
Zwitserland
contact(at)race-across.com
Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Alle gebruikers die betrokken zijn bij de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen gebruikmaken van de volgende rechten, overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet 78-17 van 6 januari 1978):

 • Recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens (vastgelegd in respectievelijk artikel 15, 16 en 17 van de RGPD);
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de RGPD) ;
 • Recht op beperking (Artikel 18 van de RGPD) en bezwaar tegen gegevensverwerking (Artikel 21 van de RGPD);
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit ;
 • Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen ;
 • Recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Artikel 77 van de RGPD).

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar contact(at)race-across.com
. Om de gegevensbeheerder in staat te stellen uw verzoek te verwerken, kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres en account, persoonlijke ruimte of abonneenummer.

Ga naar cnil.fr voor meer informatie over je rechten.

ARTIKEL 6: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

De uitgever van de site www.raceacrossseries.com behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de site voldoen aan de huidige wetgeving.
Eventuele wijzigingen zijn niet van invloed op eerder gedane aankopen op de site, die onderworpen blijven aan het Beleid dat van kracht was op het moment van aankoop en zoals geaccepteerd door de gebruiker bij het valideren van de aankoop.
Gebruikers worden uitgenodigd om kennis te nemen van dit Beleid telkens wanneer ze gebruik maken van onze diensten, zonder dat het nodig is om hen hiervan formeel op de hoogte te stellen.

Dit beleid is gepubliceerd op 01/09/2023 en bijgewerkt op 01/10/2023.

Het avontuur begint hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen van de ultra-fietsevenementen van dit jaar!

Onze partners

Volg al het nieuws

Race door de serie

Ga mee op avontuur
#raceacrosseries