De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18 oktober 2022.

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn aan aanvullende overeenkomsten in verband met uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten.

2. Verplicht

Door u te registreren op, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Het enkele gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze voorwaarden. In bepaalde specifieke gevallen kunnen we u ook vragen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren via onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Wij of onze licentiehouders bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de Website.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij anders aangegeven in specifieke content, wordt u geen licentie of ander recht verleend onder enig auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat u geen van de materialen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, opnemen in elektronische media, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, overdragen, uploaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of verhandelen in welke vorm dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover dwingend recht (zoals het citaatrecht) anders bepaalt.

5. Nieuwsbrief

Niettegenstaande het bovenstaande kunt u onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar andere personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het bezoeken van onze website.

6. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld niet. Op producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing. Meningen of materiaal op dergelijke sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke sites. U aanvaardt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en diensten van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn bedoeld en toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende overeenkomsten met ons en toepasselijke wet- en regelgeving, evenals algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige software; gegevens die op onze website zijn verzameld gebruiken voor activiteiten op het gebied van direct marketing; of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden om activiteiten te ondernemen die schade aan de website veroorzaken of kunnen veroorzaken of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoren.

8. Idee indienen

Stuur ons geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we vooraf een overeenkomst inzake intellectuele eigendom of een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Als u ons deze informatie verstrekt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

9. Einde gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de Website of een van de diensten die op de Website worden aangeboden, tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Website of enige inhoud die u op de Website hebt gedeeld. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of inhoud waaraan u hebt bijgedragen of waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag maatregelen die de toegang tot onze website beperken niet omzeilen of misbruiken, of proberen dat te doen.

10. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit gedeelte zal een door de wet geïmpliceerde garantie, waarvan het onwettig zou zijn deze te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle inhoud ervan wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. We garanderen het volgende niet:

  • dat deze website of onze inhoud aan uw behoeften zal voldoen;
  • deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van schade voor winstderving of inkomstenderving, verlies of beschadiging van gegevens, software of databases, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) geleden door u of een derde partij als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Tenzij in een aanvullende overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met de Website of producten en diensten die via de Website op de markt worden gebracht of worden verkocht, ongeacht de vorm van de rechtszaak die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid (hetzij contractueel, op basis van billijkheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons hebt betaald voor de aankoop van dergelijke producten of diensten of voor het gebruik van de Website. Deze beperking is van toepassing op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

11. Vertrouwelijkheid

Om toegang te krijgen tot onze website en/of onze diensten kan u worden gevraagd om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

12. Exportbeperkingen / Wettelijke naleving

Toegang tot de Website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van producten of diensten die op de Website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de Zwitserse exportwetten en -voorschriften.

13. Opdracht

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht in strijd met dit artikel zal nietig zijn.

14. Schending van deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten op grond van deze voorwaarden en bepalingen, kunnen wij, als u deze voorwaarden en bepalingen op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om hem te vragen uw toegang tot de website te blokkeren en/of juridische stappen tegen u nemen.

15. Vergoeding

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten in verband met jouw schending van deze Voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk alle schade, verliezen, kosten en uitgaven vergoeden die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke claims.

16. Afwijking

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden en in een overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie om te beëindigen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna een van de bepalingen af te dwingen.

17. Taal

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend vertaald in het Engels en Frans. Alle kennisgevingen en correspondentie worden uitsluitend in deze taal opgesteld.

18. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Across and Beyond Endurance met betrekking tot uw gebruik van deze website.

19. Actualisering van deze algemene voorwaarden

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates. De datum aan het begin van deze algemene voorwaarden is de meest recente herzieningsdatum. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze website worden gepubliceerd. Wanneer u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of updates, wordt dit beschouwd als een kennisgeving van uw instemming met het volgen van en gebonden zijn aan deze algemene voorwaarden.

20. Rechtskeuze en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Zwitserland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland. Indien een deel of bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden op grond van de toepasselijke wetgeving, dan zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan om de intentie van deze algemene voorwaarden te bewerkstelligen. De overige bepalingen blijven onaangetast.

21. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Across and Beyond Endurance.


U kunt contact met ons opnemen over deze algemene voorwaarden door ons aan te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@raceacross.cc AG 41 Samstagernstrasse
8832 WOLLERAU

22. Downloaden

Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden in PDF-formaat.